Jukka Roinila Tietoa ja kannanottoja ainakin biokaasuautoilusta. Aika näyttää, mistä muustakin mahdollisesti.

Kaasuautoilijat ry:n avoin kirje ympäristöministerille ja liikenneministerille

 • Kaasuautoilijat ry
  Kaasuautoilijat ry

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

 

Ainakin ilmastokatastrofin torjumisen kannalta hienossa uuden hallituksen ohjelmassa on asetettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että Suomesta tulee maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteita ja keinoja ilmastokatastrofin torjumiseksi on listattu monilta elämänaloilta.

Me kaasuautoilijat haluamme osaltamme painottaa tieliikenteen päästöjen vähentämistä, muodostavathan tieliikenteen päästöt viidenneksen kaikista maamme kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden merkittävään vähentämiseen on olemassa tehokkaita keinoja.

Hallitusohjelmasta olemme löytäneet ainakin seuraavia autoiluun ja tieliikenteeseen liittyviä toimenpiteitä, joilla ilmastokriisiä pyritään torjumaan:

 • Fossiillisten polttoaineiden verotusta kiristetään
 • Jatketaan konversiotukea
 • Auton käyttövoiman konversiot vähäpäästöisemmiksi otetaan huomioon auto-, ajoneuvo- ja käyttövoimaverotuksessa
 • Autoilun työsuhde-etujen uudistaminen suosimaan vähäpäästöisen auton valintaa
 • Vapautetaan sähköauton latausetu verosta
 • Tuetaan myös kevyen ja julkisen liikenteen sekä liikkumispalvelujen käyttöä työsuhde-etuna
 • Mahdollistetaan ruuhkamaksujen käyttöönotto
 • Joukkoliikenneinvestointeja tuetaan
 • Edistetään raskaan liikenteen ja lentoliikenteen siirtymää kestävien biopolttoaineiden käyttöön
 • Liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi
 • Vauhditetaan joukkoliikenteen vähäpäästöisen kaluston käyttöönottoa
 • Kestävästi tuotettu biokaasu biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin
 • Toteutetaan ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, jonka avulla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta
 • Tuetaan latausinfran ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia hyödyntäen EU:n rahoituspotentiaalia
 • Kaasutankkausinfrastruktuurin laajentumista tuetaan EU-rahoituksen avulla.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan otetaan käyttöön biokaasun tuotantotuki, luvataan laatia kansallinen biokaasuohjelma ja järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä mm. kaasun ulosmyynniin osalta.

Kaasuautoilijat ry näkee hallitusohjelmassa esitetyt toimet vähäpäästöisen autoilun edistämiseksi hyvinä. Erityisesti olemme iloisia siitä, että biokaasun tuotannon lisääminen on otettu yhdeksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista. Biokaasuhan on liikenteen käyttövoimista käytännössä kaikkein vähäpäästöisin ja se on myös aitoa kiertotaloutta, jonka sivutuotteena syntyy hyviä maanparannusaineita ja kierrätyslannoitteita. Biokaasun tuotanto vähentää siis sekä polttoaineiden tuontitarvetta että keinolannoitteiden käyttötarvetta maataloudessa.

Hallitusohjelmassa siis annetaan selkeä tuki biokaasun tuotannon kasvattamiselle ja toisaalta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käytölle erityisesti raskaassa ja lentoliikenteessä. Vähemmälle huomiolle on jätetty biokaasun käytön edistäminen henkilö- ja pakettiautoliikenteessä. Henkilö- ja pakettiautoissa biokaasun käyttö on kuitenkin mahdollista saada nopeimmin yleistymään, kunhan jakeluverkosto saadaan koko maan kattavaksi. Raskas liikenne on myös ottamassa biokaasun käyttöön dieseliä korvaamaan, mutta sillä sektorilla edetään kuitenkin hitaammin. 

Vaikka biokaasulla ei pystytäkään korvaamaan liikenteessä kaikkea fossiilista polttoainetta, se on kuitenkin tärkeä vaihtoehtoinen käyttövoima sähkön rinnalla ja biokaasu henkilöautojen käyttövoimana voi yleistyä sähköautojakin nopeammin ja näin nopeuttaa päästöjen vähentämistä huomattavasti. Biokaasu kotimaisena polttoaineena on myös omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä turva. Biokaasun tuotanto kasvaa tulevaisuudessa myös uusia tekniikoita soveltamalla, esimerkiksi power-to-gas ja metanointi-menetelmillä. Biokaasusta ei tule pulaa pitkään aikaan, siksi sen käyttöönotossa ei kannata jarrutella millään liikenteen sektorilla. Tilanne voidaan tarkistaa 5-10 vuoden kuluttua ja muuttaa strategiaa, jos tarve vaatii.

Kaasuautoilijat ry esittää biokaasun liikennekäytön edistämiseksi ja biokaasua polttoaineena käyttävien autoilijoiden rankaisemisen lopettamiseksi, että maakaasun myynti ainakin henkilöautojen polttoaineeksi lopetetaan ja jakeluasemilla myydään henkilöautoihin vain biokaasua. Tämä mahdollistaisi kaikkien kaasuautojen luokittelun erittäin vähäpäästöisiksi ja niiden verottamisen - siis sekä autoveron että vuotuisen ajoneuvoveron käyttövoimaveroineen määräytymisen - samoilla perusteilla kuin sähköautoja verotetaan. Gasumin mukaan biokaasua tankataan autoihin jo nykyään enemmän kuin maakaasua.

Maakaasun myynnin lopettaminen henkilöautoille helpottaisi myös pienten biokaasun tuottajien asemaa kilpailussa valtiollisen, markkina-asemaltaan ylivoimaisen Gasumin rinnalla. Pienemmät toimijathan joka tapauksessa myyvät jatkossakin vain ja ainoastaan biokaasua. On myös huomattava, että pienemmät biokaasun tuottajat eivät koskaan pysty tarjoamaan kaasua raskaan kaluston käyttöön, koska kaasun jalostaminen raskaan kaluston käyttämään nestemäiseen muotoon eli LBG:ksi vaatisi miljoonainvestointeja, joita pienen laitoksen ei kannata tehdä muutaman rekan tankkaamisen mahdollistamiseksi. Myös biokaasun kuljettaminen isompiin käyttö- tai jakelupisteisiin lisäisi liikaa kustannuksia.

Myös EU-tasolla biokaasuautot pitää saada luokiteltua vähäpäästöisiksi käyttämällä biokaasun päästöarvojen määrityksessä polttoaineen elinkaaripäästöjen arvoa, siis Well-To-Wheel -päästöarvoa nykyisen Tank-To-Wheel -päästöarvon eli pakoputken päästä mittauksen sijasta. Suomen tehtävä on ajaa EU:ssa päästöjen määritystavan korjaamista biokaasuautojen osalta.

Suomessa ja yleensäkin Euroopassa kaasuautot ovat tähän asti yleistyneet pääasiassa uusien autojen myynnin ja käytettyjen kaasuautojen maahantuonnin myötä, vanhojen autojen konversioilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta autokannan kehitykseen. Esimerkiksi viime vuonna uusia kaasuautoja rekisteröitiin n. 1 160 kpl ja käytettynä tuotiin n. 1 280 kaasuautoa. Vastaavasti viime vuonna kaasukäyttöiseksi muunnettiin konversiotuesta huolimatta vain reilu 100 autoa. Siihen nähden tuntuu epärealistiselta, että konversiotukeen on varattu 6 miljoonaa euroa ja konversiotuki pysyy ennallaan. Se tarkoittaisi esimerkiksi 5 000 kaasukonversiota ja 5 000 etanolikonversiota. Hyvä, jos tällaisiin lukuihin päästäisiin, mutta todennäköistä tai realistista se ei ole. Miljoonien tuki voitaisiin kohdistaa paremminkin esimerkiksi kaasuautojen suoraan hankintatukeen tai vaikkapa työsuhde-etujen painottamiseen vähäpäästöisille autoille. 

Tällä hetkellä Suomen teillä liikkuu noin 7 000 kaasuautoa ja uskomme, että tämän vuoden lopussa jo reilusti yli 10 000.

 

Toivoisimme vielä selventäviä kannanottoja muutamaan vähäpäästöiseen autoiluun, erityisesti biokaasun käytön edistämiseen, liittyvään kysymykseen. 

 1. Oletko valmis edistämään maakaasun myynnin lopettamista liikennekäyttöön henkilöautoille ja siten mahdollistamaan biokaasuautojen luokittelun sähköautojen veroisesti erittäin vähäpäästöisiksi sekä biokaasuautojen verotuksen muuttamista samalle tasolle sähköautojen kanssa?
   
 2. Mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä edistääkseen biokaasun saatavuutta liikennekäyttöön maan kaikissa osissa?

  Pahin este kaasuautoilun yleistymiselle on edelleen kaasun heikko saatavuus etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, joista jakeluverkosto puuttuu käytännöllisesti katsoen kokonaan.

  Erityisesti maaseudulla asiointimatkatkin vaikkapa terveyspalveluihin ovat usein niin pitkiä, ettei niistä esimerkiksi sähköautolla selviä eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole. Maaseudun olosuhteisiin kaasuauto olisi optimaalinen ratkaisu, jos biokaasun tankkausverkostoa saataisiin laajennettua maaseututaajamiinkin.
   
 3. Miten korjataan biokaasuautojen verotuksellinen kohtelu oikeudenmukaisemmaksi, mikäli kohdassa 1. esittämämme toimintamalli ei toteudu?

  Kaasuautojen verotus - autovero ja vuotuinen ajoneuvovero käyttövoimaveroineen - perustuu pakoputken päästä tehdyn päästömittauksen eli Tank-To-Wheel -mittauksen arvoihin, minkä takia kaasuauto aina luokitellaan melko runsaspäästöiseksi ja verotetaan moninkertaisesti sähköautoon ja ladattavaan hybridiin verrattuna vaikka tosiasiassa polttoaineen elinkaaren aikaiset päästöt (Well-To-Wheel -päästöt) ovat biokaasulla lähellä nollaa.

  EU-tasolla päästömittaustapaa ei luultavasti olla korjaamassa ainakaan ennen vuotta 2023, mutta kansallisesti olisi mahdollista tehdä erillisratkaisu, jossa kaasuautojen verotusta oikaistaan. Esimerkiksi Ruotsin bonus-malus -järjestelmässä kaikki kaasuautot saavat hyvitystä vähäpäästöisyydestä.

  Verotuksen kohtuuttomuus korostuu vertailtaessa ladattavien hybridien ja kaasuautojen verotusta. Esimerkiksi Škoda Octavia -kaasuauton autovero on korkeampi kuin BMW 530 -hybridiauton autovero, vaikka Škoda on  verottomalta hinnaltaan yli puolet halvempi ja biokaasulla ajettaessa selvästi vähäpäästöisempi.

  - BMW lataushybridi:    veroton hinta 51 880 eur, autovero 1 874 eur, 4 %
  - Škoda kaasuauto:      veroton hinta 24 660 eur, autovero 2 114 eur, 8 %
   
 4. Oletko valmis edistämään EU-tasolla biokaasuautojen hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmän muuttamista oikeudenmukaiseksi?

  Pitkällä tähtäyksellä biokaasuautojen luokittelu tulee oikaista hyväksymällä ne polttoaineen elinkaaripäästöjen, ts. Well-To-Wheel -mittauksen mukaisesti liki päästöttömiksi. Tähän tarvitaan EU-tasoinen päätös.
 1. Miten huolehditaan siitä, että esimerkiksi autoilun työsuhde-etua uudistettaessa myös biokaasuautoja kohdellaan vähäpäästöisinä?

  Hallitusohjelmassa on kirjattu, että työsuhde-edulla on tarkoitus suosia vähäpäästöisiä autoja. Vaarana on, että vähäpäästöisyyden mittarina tässäkin käytetään pakoputken päästä mitattuja päästöarvoja eivätkä biokaasuautot alita asetettavia rajoja vaan tuki suunnataan ainoastaan sähköautoille. Biokaasuauto on yksiselitteisesti määriteltävä tässäkin yhteydessä vähäpäästöiseksi pakoputken päästä saaduista mittaustuloksista välittämättä.
   
 2. Voidaanko vähäpäästöisen auton hankintatukea osoittaa myös biokaasuatoille?

  Hankintatuen kohdistamista vain sähköautoille on perusteltu sillä, että kaasuautot ovat ilman tukeakin hinnaltaan kilpailukykyisiä. Kuitenkin esimerkiksi 2 000 euron hankintatuki olisi todennäköisesti vaikutuksiltaan merkittävämpi, jos se kohdistuisi esimerkiksi n. 20 000 euron hintaiseen kaasuautoon kuin jos se kohdistuu vaikkapa n. 49 000 euron hintaiseen hybridiautoon.
   
 3. Oletko valmis toimimaan niin, että valtion ja muiden julkisten laitosten henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen hankintojen ehdoksi asetetaan autojen vähäpäästöisyys aina, kun se on mahdollista? Oletko tässä yhteydessä valmis hyväksymään biokaasuauton vähäpäästöisyyden kriteerit täyttäväksi? Oletko valmis toimimaan niin, että vähäpäästöistä kalustoa täytyy suosia myös kilpailutettaessa kuljetuspalveluita julkisille laitoksille? (Katso tästä alla PPS:ssä uutta tietoa.)
   
 4. Mitä konkreettisesti tarkoittaa seuraava hallitusohjelmassa oleva lause: ”Auton käyttövoiman konversiot vähäpäästöisemmiksi otetaan huomioon auto-, ajoneuvo- ja käyttövoimaverotuksessa”?

  Voiko tämän tulkita niin, että kaasukäyttöiseksi muunnetun auton ajoneuvovero oikaistaan kaasukäyttöisen auton verotukseksi? Nykyisinhän ajoneuvovero säilyy bensiini- tai dieselperusteisena ja sen päälle vain lisätään käyttövoimavero. Entä voidaanko ”liikaa” maksettua autoveroa hyvittää?
   

Arvoisa ministeri,

toivotamme menestystä työhösi ilmaston ja vähäpäästöisen liikenteen puolesta. 

 

Mielellämme tapaisimme sinut vaikkapa kesätapahtumassamme, kaasuautoilijoiden ”kokoontumisajossa” Tuulosen kauppakeskuksessa, Hämeenlinnan Tuuloksessa 20.7.2019.

 

Yhteistyöterveisin

Kaasuautoilijat ry

kaasuautoilijat@regas.ga

 

PS. Uusien ministeriautojen hankinta tulee uutisten mukaan päätettäväksi kesälomien jälkeen. Silloin voisi olla hyvä tilaisuus näyttää esimerkkiä ja hankkia ministereille vähäpäästöiset autot vaikkapa konvertoimalla ne biokaasukäyttöisiksi.

PPS. Pari päivää sen jälkeen, kun tämä kirje toimitettiin ministereille, EU:ssa on hyväksyttiin direktiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Myös henkilö- ja pakettiautojen päästörajoja tiukentava direktiivi on tulossa voimaan.

Direktiivien hyvä tarkoitus on täysin pilattu ja käännetty jopa päälaelleen omituisella puhtaan auton määrittelyllä, minkä takia biokaasua käyttäviä henkilö- ja pakettiautoja ei katsota edes vähäpäästöisiksi ja niiden suosiminen julkisissa hankinnoissa sähköautojen rinnalla on estetty ja jopa niiden valmistaminen on asetettu uhanalaiseksi. 

Julkisten hankintojen direktiivistä ja sen vaikutuksista vähän tarkemmin täällä:

http://jukkaroinila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277350-eu-ei-halua-suomalaisia-koululaisia-kyydittavan-biokaasuautoilla

Nyt on syytä käynnistää toimet EU:n vähäpäästöisen ja päästöttömän auton määrittelyn korjaamiseksi. Komissio on luvannut uutta tarkastelua vuonna 2023, mutta se voi olla jo liian myöhäistä eikä tarkastelun tuloksesta ole mitään takeita.

—-

Biokaasu on vähäpäästöisin liikenteen käyttövoima aurinko- ja tuulisähkön rinnalla. Päinvastoin kuin fossiilisten polttoaineiden polttaminen biokaasun käyttö ei lisää hiilidioksidia ilmakehään vaan ainoastaan kierrättää luonnon omaa hiilidioksidia. Lisäksi biokaasulla on monia muita etuja: se on 100 % kotimaista, puhdasta kiertotaloutta ja biokaasun valmistuksen sivutuotteena syntyy mm. hyviä kierrätyslannoitteita ja maanparannusaineita, joiden käytöllä voidaan vähentää keinolatteiden käyttöä maataloudessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Taas yksi ryhmä joka hakee itselleen etuja koska "ilmastokatastrofi".

Haluaisitko tarkentaa, mikä on globaali lämpötila siinä tapauksessa että esityksenne biokaasuautojen veron ja käyttömäksujen alennuksesta
a) menee läpi
b) ei mene läpi?

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

On aivan mahdotonta että kaikilla olisi "päästötön" auto joissa on pienet verot kun valtio tarvii koko ajan enemmän verotuloja jakaessaan rahaa maailmalle.

Käyttäjän JukkaRoinila kuva
Jukka Roinila

Emme pyydä yhtään enempää kuin, että biokaasuauto tunnustetaan yhtä vähäpäästöiseksi kuin sähköauto ja kohdellaan samalla tavalla. Ymmärrämme myös, että jatkossakin veroja varmaan kerätään, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisesti todellisten päästöjen perusteella.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

On tuolla mainittukin, mutta maakaasun jakelu CNG-asemilla tulisi lopettaa ja samalla kirjata CNG-autot vähäpäästöisiksi. Toki sellaisella voi edelleen ajaa myös bensalla, mutta kukapa selvästi kalliimpaa fossiilista bensaa tankkaisi jos autossa kerran on kaasulaitteisto.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Ainoa keino jolla verotetaan todellisten päästöjen mukaan on jo olemassa, nimittäin se "pumpulla" maksettava vero. Sen lisäksi on keksitty kaikenmaailman co2 veroa jonka joutuu maksamaan vaikka ei ajais pätkääkään kunhan auto on rekisterissä. Nyt tämä hallitus todennäköisesti koeponnistaa paljonko ihmisillä on siellä pumpulla varaa maksaa.

Ulf Sjögren

Kaasuautoilijat ry ei pelkästään aja omaa etuaan vaan esittää ihan tosiasioita biokaasuauton ylivoimaisuudesta ekologisena tai vähiten päästöjä aiheuttajana henkilöautona. Sähköautoilun on onnistunut saamaan etumatka - miten tämä tarina tulee päättymään. Toivottavasti Krista ja Sanna jaksavat perehtyä asioihin. Tästä tultava muutos,

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Kommentoija Uimonen tuossa taisikin viittata siihen, miksi kaasuautoja ei ole helppo määrittää verotuksellisesti 0-päästöautoiksi. Sama ongelmahan on flexifuel-autoilla, joilla voi ajaa vähäpäästöisellä viinabensallakin. Mutta kun samalla autolla voi ajaa myös täysfosiilisella polttoaineella, niin ajoneuvoon kohdistuva verotusetu on kyseenalainen.

Että saattaisi olla helpompi järjestää ne edut polttoaineiden mukaisesti polttomoottoriajoneuvoille?

Toimituksen poiminnat